Friday, 28 November 2008

School of South American Fish

Cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi) and Pencil fish (Nannostomus beckfordi and Nannostomus bifasciatus) in the 45L tank.

Tuesday, 25 November 2008

Friday, 21 November 2008

Thursday, 6 November 2008